Hoeveel meer netto zou jij verdienen? - meernetto.be Privacyverklaring - Meernetto

Privacyverklaring

Laatst aangepast op 17/05/2023.

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op de informatiepagina “MeerNetto”, bereikbaar via meernetto.be (hierna: “MeerNetto”), ter beschikking gesteld door de verantwoordelijke voor de verwerking: Unitas vzw, Wetstraat 89, 1040 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0414.749.234 (hierna: “CD&V”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1.     Algemeen

1.1 CD&V leeft de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 na, alsook de bepalingen omtrent het versturen van reclame, zoals bepaald in ePrivacyrichtlijn 2002/58/EGvan 12 juli 2002 en in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CD&V.

1.3 CD&V heeft een Privacy Coördinator aangesteld die al uw vragen en verzoek kan beantwoorden:

Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel: 02 238 38 38
Email: [email protected]

1.4 CD&V heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld, via email te bereiken opl: [email protected]

 

2.     Verwerkingsactiviteiten, Doeleinden, Rechtsgronden en Bewaartermijnen

2.1. Looncalculator

Gegevens & verwerking: Wanneer je gebruik maakt van de looncalculator op MeerNetto kan je berekenen welke impact de verschillende genomen maatregelen zullen hebben op jouw netto loon. Daarbij worden volgende gegevens gevraagd: brutomaandloon.

Doeleinden: Het doeleinde van deze verwerking is om jou zo goed mogelijk te informeren en jou inzicht te bieden in de impact die de maatregelen van de onze regeringen hebben op jouw concrete netto loon.

Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft het leveren van een dienst die specifiek door de betrokkene gevraagd werd (art. 6.1.b AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens tot vier maanden na de eerstkomende federale verkiezingen, in oktober 2024.

2.2. Inschrijving nieuwsbrief “MeerNetto”

Gegevens & verwerking: jouw naam en emailadres.

Doeleinden: toesturen van onze nieuwsbrief “MeerNetto” met info over maatregelen genomen ter bevordering van jouw netto loon.

Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft de voorafgaande toestemming (art. 6.1.a AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens van een betrokken bestemmeling zolang geïnteresseerd blijft in de materie en diens toestemming niet heeft ingetrokken.

2.3. Inschrijving algemene nieuwsbrief CD&V

Gegevens & verwerking: jouw naam en emailadres.

Doeleinden: toesturen van onze algemene nieuwsbrief van CD&V.

Rechtsgrond: De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft de voorafgaande toestemming (art. 6.1.a AVG).

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens van een betrokken bestemmeling de nieuwsbrief wilt ontvangen en diens toestemming niet heeft ingetrokken.

2.4. Cookies

MeerNetto maakt gebruik van cookies. Voor de voorwaarden omtrent cookies verwijzen we naar de Cookie Policy.

 

3.     Doorgifte

3.1 Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CD&V, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CD&V failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CD&V geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

CD&V zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CD&V uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

CD&V zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Voor het MeerNetto wordt een beroep gedaan op externe dienstverleners:

  • Conversal bv, Boekhoutstraat 121, 1790 Affligem, KBO 0848.529.769, als webdeveloper;
  • DigitalOcean Ltd, DigitalOcean at 101 Avenue of the Americas, New York, NY 10013 (USA), als cloud hosting provider met opslaglocatie in Amsterdam (Nederland);
  • Cloudways, Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta, als cloud hosting provider.
  • “NationBuilder”, 3DNA Corp., 750 W. 7th Street, Suite 201, Los Angeles, California 90017-9997, USA, als marketing tool.

3.2 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CD&V uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CD&V zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4.     Uw rechten

4.1.        Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

4.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CD&V. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4.3.        Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Aangezien de huidige verwerking gericht is op direct marketing, kunt u uw recht op verzet tegen het verder gebruik van persoonsgegevens inroepen zonder enige opgave van reden of motief.

4.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

4.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Aangezien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

4.6.        Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren en zich daartoe te richten naar onze Privacy Coördinator per email naar: [email protected], per post naar CD&V-Unitas vzw, Wetstraat 89, 1040 Brussel.

Heeft specifieke vragen omtrent ons verwerkingsbeleid of u heeft een klacht, kunt u zich eveneens wenden tot onze Functionaris (DPO), [email protected].

Indien u met ons contact opneemt voor de uitoefening van uw rechten, zonder rechtstreeks fysiek contact, dienen wij uw identiteit na te gaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens veilig te stellen. Om die reden vragen wij u om bij iedere aanvraag tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens een kopie van Uw identiteitskaart bij te voegen.

4.7.        Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

4.8.        Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

GBA
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. Zulks verloopt door een vordering voor de betrokken rechtbank.

 

5.     Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2.        In geen geval kan CD&V aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

6.     Toegang door derden

6.1.        Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

6.2.        Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.